0,00
0 producten

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Lees alstublieft het volgende zorgvuldig door:

Bij het gebruik van deze website “www.hempcare.nl” en de eventuele aankoop van producten of diensten, gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Bij het gebruik van deze website en het plaatsen van een bestelling bij hempcare verklaart u dat u tenminste 18 jaar oud bent. Deze website, met al haar inhoud, is uitsluitend bestemd voor volwassenen.

Alle producten op onze website zijn legaal in Nederland. Wij kunnen geen enkele informatie verstrekken over de juridische status van een product in een ander land. U aanvaardt de verantwoordelijkheid om u zelf te informeren over uw lokale wetten, import en aangepaste regelgeving voor het bestellen en bevestigt dat de invoer naar het land van de bestelde producten legaal is. Door het plaatsen van een bestelling bij hempcare gaat u akkoord met alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechtmatigheid van de producten die aan u worden geleverd.

hempcare beweert niet dat de informatie en producten op de website beschikbaar zijn, geschikt of legaal zijn buiten Nederland. Alle informatie die door hempcare, via deze website, links naar of van andere websites of door haar medewerkers via de telefoon, e-mail of enige andere overdracht is puur voor educatieve en informatieve doeleinden. Dit mag nooit worden opgevat als een aanbeveling om een specifieke actie te ondernemen. Het gebruiken van de informatie voor illegale activiteiten is op eigen risico. hempcare garandeert niet dat de informatie op de website up-to-date is en accuraat.

U als klant neemt zelf volledige verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel, schade, strafmaatregelen, gederfde winst of inkomsten, verlies van gebruik van het product of de apparatuur en eventuele verlies van eigendommen die kunnen voortvloeien uit de aankoop, het gebruik of misbruik van een product aangeschaft bij hempcare. hempcare, de eigenaar(s), vertegenwoordigers en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de daden van haar klanten.

hempcare zet niet aan tot het illegaal gebruik van onze producten. Wij raden u aan om een juridisch dienstverlener te raadplegen indien u twijfels heeft.

Onze producten hebben geen medische waarde. De producten kunnen niet worden gebruikt als een geneesmiddel of als vervanging voor geneesmiddelen.

Alle illustraties zoals foto’s, ontwerp, tekst en logo’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk commercieel gebruik van deze inhoud is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming van hempcare. Alle rechten voorbehouden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. hempcare: de onderneming die gebruik maakt van deze algemene voorwaarden, als leverancier van de goederen.
 2. afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van hempcare alsmede iedere organisatie waarmee de afnemer in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
 3. goederen: alle producten welke door hempcare worden aangeboden of geleverd, zowel grondstoffen, halffabricaten als eind eindproducten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van hempcare, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door hempcare uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door hempcare gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop hempcare de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met hempcare, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de afnemer een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met hempcare in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door hempcare vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. hempcare behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de afnemer en hempcare gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van hempcare zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan hempcare opgegeven specificaties en andere gegevens waarop hempcare haar aanbieding baseert.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van hempcare bindt hempcare niet.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht hempcare niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van hempcare zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met hempcare eerst dan tot stand nadat (1) hempcare een aanbod of bestelling van afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het moment dat hempcare begint met de uitvoering van de overeenkomst; óf (3) op het moment dat hempcare voor de betreffende overeenkomst aan afnemer een factuur zendt. Een door hempcare gegeven bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en bevestiging gegeven omschrijving.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden hempcare slechts, indien deze door hempcare schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de afnemer daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
 4. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
 5. Elke overeenkomst wordt door hempcare aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat hempcare bevoegd is om de kredietwaardigheid van de afnemer na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht hempcare van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de afnemer niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft hempcare het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal hempcare de afnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de afnemer de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf de door hempcare aangewezen distributielocatie. De af te leveren goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van de distributielocatie voor rekening en risico van afnemer.
 2. Ook indien hempcare zorgdraagt voor het transport van de goederen is het bepaalde in lid 1 van toepassing. Tenzij anders overeengekomen wordt de wijze van transport door hempcare bepaald. Afnemer is verplicht de goederen op de afgesproken plaats en het afgesproken moment van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.
 3. Vanaf het moment dat de goederen voor rekening en risico van afnemer zijn, draagt afnemer zorg voor afdoende verzekering van de goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen. Ook in het geval hempcare en afnemer overeenkomen dat hempcare zorgdraagt voor een transportverzekering, zijn de af te leveren goederen vanaf het moment van het verlaten van de distributielocatie voor rekening en risico van afnemer.
 4. hempcare is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren en te factureren.
 5. De goederen zijn tevens voor rekening en risico van afnemer vanaf het moment dat (1) de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van afnemer wordt uitgesteld, (2) afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of goederen niet worden afgehaald, met ingang van het moment dat deze goederen in de administratie en/of de opslagruimte van hempcare zijn geïdentificeerd als ‘goederen van de afnemer’. De kosten van (extra) transport, opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van afnemer.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de export- en importverantwoordelijkheden (waaronder douane) voor rekening van afnemer en is afnemer verantwoordelijk voor betaling van eventuele belastingen, rechten en heffingen.

Artikel 6. Transport en emballage

 1. In verband met het bepaalde in het vorige artikel komt transportschade voor rekening en risico van afnemer.
 2. hempcare is niet gehouden de aan afnemer te leveren goederen te verzekeren tegen de risico’s op transportschade, tenzij anders is overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Indien hempcare gebruik maakt van retouremballage is afnemer gehouden statiegeld te voldoen tot zekerheid voor de retournering van de retouremballage. De hoogte van het statiegeld wordt bepaald door hempcare en wordt als zodanig op de factuur en vrachtbrief van hempcare verantwoord. Voor zover geen gebruik wordt gemaakt van retouremballage is in de verkoopprijs begrepen de emballage, tenzij anders overeengekomen. De emballage, niet zijnde retouremballage, wordt niet teruggenomen.
 4. Verpakkingen zullen in de normale door hempcare gebruikte emballage geschieden. hempcare is niet gehouden afwijkende verpakkingen te gebruiken. Indien hempcare op verzoek van de afnemer afwijkende verpakkingen en/of merken gebruikt zijn de daaraan verbonden risico’s en (meer)kosten voor rekening van de afnemer.
 5. Statiegeld voor retouremballage wordt door hempcare slechts aan afnemer uitbetaald indien de retouremballage leeg, onbeschadigd en (indien van toepassing) goed gesorteerd is.

Artikel 7. Garantie

 1. hempcare staat ervoor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. hempcare geeft geen garanties omtrent de geschiktheid van haar goederen voor het door afnemer beoogde gebruik, tenzij specifiek anders overeengekomen.

Artikel 8. Reclames

 1. De afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan afnemer daarop geen beroep meer doen indien hij hempcare daarvan niet binnen vijf (5) werkdagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Het recht van reclame vervalt voorts indien (1) afnemer onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoek van hempcare naar de gegrondheid van een ingediende klacht of (2) de goederen in zijn verwerkt en/of bewerkt.
 2. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheidsvoorschriften komt voor risico van afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame..
 3. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van hempcare. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van afnemer.
 4. Zijn geleverde zaken gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedurevoorschriften in acht genomen, dan zal hempcare de gebrekkige goederen hetzij vervangen door niet gebrekkige goederen, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan afnemer crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van hempcare. Hempcare is niet aansprakelijk voor enige door afnemer geleden schade ter zake gebrekkige goederen.
 5. Een door afnemer gedaan beroep op dit artikel geeft geen recht op opschorting van zijn betalingsverplichting of recht op verrekening.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling door afnemer van de aan hempcare verschuldigde bedragen dient, zonder dat afnemer recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van hempcare.
 2. Als afnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim en is hempcare gerechtigd om vanaf dat moment een cumulatieve rente in rekening te brengen van één procent (1%) per maand. Voorts is hempcare gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,- (exclusief BTW).
 3. Als afnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is afnemer gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door hempcare gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de afnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van afnemer naar het oordeel van hempcare daartoe aanleiding geeft, of als afnemer nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is hempcare gerechtigd om van afnemer te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door hempcare te bepalen vorm. Als afnemer nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is hempcare gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen afnemer aan hempcare uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door hempcare geleverde goederen, waarvan is overeengekomen dat deze in eigendom zullen worden overgedragen aan afnemer, blijven desalniettemin eigendom van hempcare, tot op het moment dat de afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens hempcare.
 2. Onder de in het vorige lid gemelde betalingsverplichtingen wordt gestaan: – alle opeisbaar en niet- opeisbaar betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met hempcare gesloten overeenkomst tot het leveren van goederen; en – alle vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van enige met hempcare gesloten overeenkomst.
 3. De afnemer is verschuldigd aan hempcare, uit hoofde van schadevergoeding, een bedrag in geld gelijk aan de door hempcare geleden economische schade als gevolg van de nietnakoming door de afnemer van enige (financiële) verplichting jegens hempcare, waaronder mede verstaan waardevermindering, al dan niet als gevolg van incourantheid, van de door hempcare geleverde goederen.
 4. hempcare is gerechtigd alle door de afnemer aan haar voldane bedragen, ook voorschotten en betalingen op ontbonden overeenkomsten, te verrekenen met de krachten dit artikel door de afnemer aan hempcare verschuldigde schadevergoeding.
 5. Zolang het eigendom van de goederen niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de goederen niet verkopen, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid te bewaren, voor zover niet binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf verwerkt of verkocht. Indien beslag wordt gelegd op de geleverde goederen zal de afnemer hiervan onverwijld mededeling doen aan hempcare.
 6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de rechten van hempcare tot het vorderen van (aanvullende) schadevergoeding en tot het instellen van (overige) rechtsmiddelen.
 7. Van de in dit artikel opgelegde beperkingen voor afnemer kan worden afgeweken met toestemming van hempcare.

Artikel 11. Termijn

 1. Als tussen afnemer en hempcare een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de levering van goederen dient plaats te vinden en afnemer verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke gegevens tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden afnemer en hempcare in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de levering dient plaats te vinden.
 2. Termijnen waarbinnen de levering van goederen dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijnen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van hempcare is beperkt tot louter directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. b. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. hempcare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door hempcare en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn.
 3. hempcare is niet aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door hempcare bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, email of (ander) dataverkeer
 4. hempcare is niet aansprakelijk voor aan afnemer opgelegde boetes en/of sancties en schade die het gevolg zijn van het in eigendom hebben, geleverd krijgen, opslaan, verwerken, behandelen of anderszins in aanraking komen met hennepproducten en daarvan afgeleiden.
 5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens hempcare, uit welken hoofde ook, vervallen één jaar na de totstandkoming van de onderliggende overeenkomst tussen afnemer en hempcare en voorts indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij hempcare zijn ingediend binnen een maand na het moment waarop de afnemer bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.
 6. De afnemer vrijwaart hempcare en is gehouden in voorkomende gevallen hempcare te vrijwaren voor alle aanspraken van derden welke direct dan wel indirect met de door hempcare geleverde goederen samenhangen en aan hempcare te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop hempcare geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor hempcare niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder (maar niet beperkt tot): I. overmacht van toeleveranciers van hempcare; II. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de afnemer aan hempcare zijn voorgeschreven; III. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de afnemer aan hempcare is voorgeschreven; IV. overheidsmaatregelen; V. elektriciteitsstoring; VI. storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; VII. oorlog, oproer en rellen; VIII. natuurrampen, epidemieën en ziekte in het algemeen; IX. werkbezetting; X. staking, bezetting en acties van activisten; XI. algemene vervoersproblemen.
 2. hempcare er heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hempcare haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van hempcare opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door hempcare niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien hempcare bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt hempcare zich de intellectuele eigendomsrechten voor op door haar ontwikkelde en/of gefabriceerde producten, de productieprocessen en de daaraan gekoppelde knowhow.
 2. Alle door hempcare verstrekte samenstellingen, documenten, adviezen, ontwerpen, prototypes en proefproducties, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de afnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van hempcare worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. De in het vorige lid bedoelde zaken dienen op eerste verzoek van hempcare onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan hempcare ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 4. hempcare behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de levering of ontwikkeling van goederen aan afnemer toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. De afnemer is tenslotte gehouden tot geheimhouding van alle van hempcare ontvangen informatie waarvan zij weet of behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft. Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door hempcare gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van hempcare, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat hempcare met de afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.